Adviezen - Hypotheken - Onroerend goed - Taxaties
Alles makelaardij onder één dak.

Privacy Statement

Wie zijn wij?
Uw gegevens worden verwerkt door Makelaardij o.g. Van der Veen. Wij bemiddelen in financiële
transacties. Daarbij kunt u denken aan het namens de klant onderhandelen met een verkoper of een
collega makelaar inzake aan of verkoop van onroerend goed, tevens worden in opdracht taxaties
uitgevoerd van onroerend goed. Wij stellen bij de uitvoering van onze diensten zelf het doel en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. In het kader van de gegevens die wij van u
als opdrachtgever of sollicitant ontvangen zijn wij volgens de wet daarom Verwerkingsverantwoordelijke.


Onze contactgegevens

 • telefoon: 0599-619900;
 • e-mail: harma@makelaarvdveen.nl;
 • website: https://www.makelaarvdveen.nl;
 • adres: Stationslaan 8, 9503CB Stadskanaal
 • kvk-nummer: 02318689

 

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij willen
o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met
wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft. In deze privacy statement informeren wij u hierover.


Verwerking van uw gegevens
Wanneer u een dienst of product bij ons aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Deze
gegevens verstrekt u aan ons. Als u klant bij ons bent kunnen wij u in bepaalde gevallen ook
rechtstreeks vragen om persoonsgegevens te verstrekken.


NAW gegevens
Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:

 1. Als u onze website bezoekt en onze systemen gebruikt, verzamelen we via uw IP-adres gegevens over uw bezoek aan onze site, cookies en cookie-instellingen.
 • Wij maken gebruik van cookies die een functionele rol binnen onze website of diensten spelen. Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.
 • Wij maken gebruik van cookies die een analytische rol binnen onze website of diensten spelen. Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Lancyr Verzekeringen worden geplaatst en uitgelezen, zoals HotJaren Google Analytics.
 • Wij maken gebruik van affiliate cookies die informatie verschaffen over de efficiëntie van onze advertenties. Gezien de geringe impact hiervan op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, is voor gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.
 • Wij maken gebruik van advertentie cookies zodat wij voor u relevante advertenties kunnen tonen. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie.
 • Wij maken gebruik van tracking cookies om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij een analyse kunnen maken van onze website en de website blijvend verbeteren. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.
 1. Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen.
 2. Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst die we met u hebben.
 3. Als u bij ons solliciteert, vragen we uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.

 

Financiële gegevens
Als u klant bij ons bent, gebruiken wij uw bankrekeningnummer om betalingen te doen en te
incasseren. Daarnaast beschikken wij over uw salarisgegevens als u of uw werkgever een
inkomensverzekering(en) of hypotheek advies via ons heeft afgesloten/afgenomen.Aanvullende gegevens
Voor sommige producten hebben wij nog aanvullende informatie van u nodig, bijvoorbeeld uw
kenteken bij een autoverzekering of uw beroep of gezondheidsgegevens bij een
inkomensverzekering. Die gegevens gebruiken wij om onder andere het risico in te kunnen schatten,
de voorwaarden van het product te kunnen vaststellen en eventuele schadeclaims te kunnen
beoordelen.


Gezondheidsgegevens
Voor het accepteren of uitvoeren van inkomensverzekeringen en voor letselschadebehandeling,
hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Onze medewerkers verwerken alleen
gezondheidsgegevens die zij voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben. Deze
medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij verwerken.


Strafrechtelijk verleden
Voor de risicobeoordeling bij schade- en inkomensverzekeringen vragen wij u informatie te
verschaffen over een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar
geleden zijn gebeurd, hoeft u ons niet te melden. Strafrechtelijke gegevens op bijvoorbeeld uw
aanvraagformulier worden door ons alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor geautoriseerd
zijn.


Gespreksopname
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude nemen wij onze
telefoongesprekken op. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen,
en indien noodzakelijk, om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. De gesprekken worden niet
langer bewaard dan noodzakelijk is.


Burgerservicenummer (BSN)
In sommige gevallen verwerken wij ook uw BSN. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
inkomensverzekeringen die onder de Pensioenwet vallen. Wij verwerken uw BSN alleen als wij
daarvoor een wettelijke grondslag hebben.


Gegevens over uw contact met ons
Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had wanneer u ons een vraag hebt gesteld of
wanneer u een klacht bij ons indient. Uw klacht nemen wij op in onze klachtenadministratie.Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens van u of van uw werkgever. Wij kunnen ook gegevens
ontvangen en verwerken van andere partijen zoals taxateurs en schade-experts. We leggen in ons
verwerkingenregister vast van welke bronnen we gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij
ons bekend zijn. We informeren u zoveel mogelijk over de bronnen waar we de gegevens van hebben
ontvangen.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:


Voor de uitvoering van onze dienstverlening
Wij gebruiken persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, te onderzoeken of u bij ons
verzekeringen kunt afnemen of om een wijziging in uw polis door te kunnen voeren. Wij kunnen uw
gegevens ook gebruiken om uw verzekeringen – of de verzekeringen van uw werkgever, zoals
inkomensverzekeringen – te beheren en claims, declaraties en schades namens u af te wikkelen.


Risico’s verkleinen
Wij gebruiken persoonsgegevens om risico’s te verkleinen, door onder meer:

 • te zorgen voor goede beveiliging door bijvoorbeeld gebruikersnamen, wachtwoorden en
  controlevragen op te slaan.
 • het uitvoeren van intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s te toetsen.
 • ervoor te zorgen dat we een gezond bedrijf blijven (risicomanagement).

Marketingactiviteiten
Wij houden u graag op de hoogte over onze diensten. Via e-mails, nieuwsbrieven, onze website en
sociale media kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten
die voor u relevant kunnen zijn. Wilt u deze informatie liever niet ontvangen? Dan kunt u zich via een
ontvangen bericht afmelden.


Verbeteren en innoveren
We gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Om dit te
kunnen doen maken wij rapportages en analyses van onze diensten. Bij het opstellen hiervan
verwijderen wij waar mogelijk de persoonsgegevens de we niet nodig hebben, ook kunnen we
gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of
anoniem maken.


Opsporen van fraude en misbruik
Bij de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik leggen we ook persoonsgegevens vast.
Hierbij houden wij ons aan de instructies die wij van verzekeringsmaatschappijen krijgen.


Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?
Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als we daar een wettelijke grondslag voor
hebben. Wij hanteren de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld de
  verzekeringsovereenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het
  opvragen van een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang,
  bijvoorbeeld wanneer we een onderzoek naar een mogelijke fraude doen. Hierbij maken we
  een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw
  belang.


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en
misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.
Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan uw
gegevens inzien en verwerken. Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om
minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen. Al onze medewerkers hebben een
geheimhoudingsverklaring. Medewerkers beloven en/of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de
wet- en regelgeving en gedragscodes en integer zullen handelen.Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang
wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw
gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid opgesteld.


Met wie delen wij persoonsgegevens?
We delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is
voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:

 • Onze medewerkers, wanneer zij direct betrokken zijn bij de door u of uw werkgever afgesloten
  dienst of verzekering;
 • Afdelingen, dochter- en zusterbedrijven, franchisenemers en partnerkantoren. Zo kunnen wij
  uw aanvraag efficiënt verwerken en hebben wij een overzicht van de diensten die u via ons
  afneemt. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn en hoeft u bijvoorbeeld maar één keer
  een wijziging door te voeren.
 • De overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst,
  Politie, Justitie of toezichthouders de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Bedrijven die wij inschakelen om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met
  onze dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan communicatiebedrijven, email- en
  marketingplatformen, hostingbedrijven, webdevelopers of andere marketing- en IT-
  consultants, service providers.


Wij kunnen de verwerking van persoonsgegevens ook uitbesteden aan derde partijen. Volgens de wet
zijn die derde partijen dan verwerkers van persoonsgegevens. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IT-
dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties. Zulke partijen worden beschouwd als verwerker
omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens in het kader van onze
producten en diensten. Wij blijven in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking
van persoonsgegevens.


Wat zijn uw rechten?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van
ons uit kunt oefenen. Welke rechten dit zijn en hoe u die ten opzichte van ons kunt uitoefenen leest u
hieronder.


Gegevens inzien of verbeteren
U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste
gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt onze afdeling Privacy hiervoor een verzoek tot
inzage of correctie sturen via onderstaande contactgegevens:

 • Afdeling Privacy
 • t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
 • Stationslaan 8, 9503CB Stadskanaal
 • harma@makelaarvdveen.nl

Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te identificeren.
Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie van ons.


Identiteitsbewijs
Bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs moet u uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u ook aan om op de kopie aan te geven
dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.
Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’ In een aantal gevallen en onder
voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen.
Dit is het geval indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of
  verwerkt;
 • u gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt;
 • uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 • wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te wissen.

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw
persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek
zullen voldoen.


Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons
verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat
de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.


Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor
de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Het gaat hier alleen om
persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden
hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te
dragen aan een andere partij.


Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een
derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Afmelden voor aanbiedingen
Wij kunnen u benaderen voor aanbiedingen. U heeft het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven
of aanbiedingen over onze en aanverwante diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij
altijd een afmeldmogelijkheid.


Aanpassing privacyverklaring
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-
date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze

bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring
regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze websites. Wij zullen u ook actief informeren
over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een e-mail of nieuwsbericht.


Vragen of klachten
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u een klacht over privacy? Dan kunt u contact
opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 • Afdeling Privacy:
 • t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
 • Stationslaan 8, 9503CB Stadskanaal
 • info@vanderveen.lancyr.nl

Ook kunt u altijd klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of neemt telefonisch contact op via 0900-2001201.


Privacyverklaring voor het laatst aangepast 25 mei 2018

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn